Tournoi du lundi 11 novembre 2019

Diagrammes

  Etui n° 1  
17
6
H
4
13
D : Nord
V : Personne
♠  9 7 4
  D 2
  A V 10 4
♣  A R D V
    ♠  D V 10 3
  V 7
  D 8 2
♣  10 9 7 5
 
N
O        E
S
  ♠  6 2
  ♥  A 10 8 6 4
  ♦  9 3
  ♣  8 6 3 2

1♠  A R 8 5
  R 9 5 3
  R 7 6 5
♣  4
 
 SA
N 5 4 4 6 5
S 5 4 4 6 5
E - - - - -
O - - - - -
Par de la donne: 6 par Nord ou Sud [920]


  Etui n° 2  
9
15
H
6
10
D : Est
V : Nord-Sud
♠  D 10 3 2
  R V 9 8 3
  6
♣  R 9 2
    ♠  8 5
  10
  A R D 10 9 7 4 2
♣  A D
 
N
O        E
S
  ♠  R 7
  ♥  D 7 6 5 2
  ♦  8 3
  ♣  V 7 6 4

2♠  A V 9 6 4
  A 4
  V 5
♣  10 8 5 3
 
 SA
N - 5 3 - 3
S - 5 3 - 3
E - - - 3 -
O - - - 3 -
Par de la donne: 6 X -3 par Est ou Ouest [-500]


  Etui n° 3  
8
14
H
11
7
D : Sud
V : Est-Ouest
♠  V 10 6 4
  V 8 6
  V 5
♣  A V 10 6
    ♠  D 5
  R D 5 3
  A R 9 7 3
♣  7 5
 
N
O        E
S
  ♠  R 8 3 2
  ♥  A 7 2
  ♦  D 10 4
  ♣  D 9 4

3♠  A 9 7
  10 9 4
  8 6 2
♣  R 8 3 2
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 2 1 4 4 -
O 2 1 4 4 -
Par de la donne: 4 par Est ou Ouest [620]


  Etui n° 4  
11
9
H
7
13
D : Ouest
V : Tous
♠  8 6 4
  A 10 7 6 2
  D
♣  R D 10 6
    ♠  A 3 2
  R V 8
  V 10 7 5
♣  8 7 5
 
N
O        E
S
  ♠  D 9 7 5
  ♥ 
  ♦  A 9 8 4 3 2
  ♣  V 9 4

4♠  R V 10
  D 9 5 4 3
  R 6
♣  A 3 2
 
 SA
N 1 1 4 - 3
S 1 1 4 - 3
E - - - 1 -
O - - - 1 -
Par de la donne: 4 par Nord ou Sud [620]


  Etui n° 5  
6
11
H
4
19
D : Nord
V : Nord-Sud
♠  D 5
  D 9 8 2
  8 5 3
♣  D 8 4 2
    ♠  R 9 7
  7 5
  A V 10 6
♣  R 10 9 6
 
N
O        E
S
  ♠  A 10 8 6 3 2
  ♥  10 6 4 3
  ♦  9
  ♣  7 3

5♠  V 4
  A R V
  R D 7 4 2
♣  A V 5
 
 SA
N - - 1 1 -
S - - 1 1 -
E 2 3 - - -
O 2 3 - - -
Par de la donne: 3 par Est ou Ouest [140]


  Etui n° 6  
14
17
H
5
4
D : Est
V : Est-Ouest
♠  R D 2
  5 3
  A R 10 8 3
♣  D 8 5
    ♠  A 9 6
  R D V 2
  7
♣  A R 9 6 4
 
N
O        E
S
  ♠  8 7 5 3
  ♥  A 10 4
  ♦  V 9 4 2
  ♣  10 7

6♠  V 10 4
  9 8 7 6
  D 6 5
♣  V 3 2
 
 SA
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 2 2 4 - 3
O 2 2 4 - 3
Par de la donne: 4 par Est ou Ouest [620]


  Etui n° 7  
5
17
H
7
11
D : Sud
V : Tous
♠  R V 4
  6 3
  9 8 4
♣  V 10 5 4 3
    ♠  A 9
  R D V 7
  R D 5 3
♣  D 8 6
 
N
O        E
S
  ♠  D 10 8 2
  ♥  9 8 5 2
  ♦  A V 7 6 2
  ♣ 

7♠  7 6 5 3
  A 10 4
  10
♣  A R 9 7 2
 
 SA
N - - - - 2
S - - - - 2
E 2 1 5 5 -
O 2 1 5 5 -
Par de la donne: 4 +1 par Est ou Ouest [650]


  Etui n° 8  
4
8
H
14
14
D : Ouest
V : Personne
♠  V 10 6 4 2
  7 6 3
  10 3
♣  R 10 5
    ♠  9 8
 
  A R 9 8 7 6 4
♣  V 8 7 6
 
N
O        E
S
  ♠  5 3
  ♥  A R V 8 5
  ♦  D 5
  ♣  A 9 4 3

8♠  A R D 7
  D 10 9 4 2
  V 2
♣  D 2
 
 SA
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 2 - - 4 3
O 2 - - 4 3
Par de la donne: 4 par Est ou Ouest [130]


  Etui n° 9  
13
6
H
13
8
D : Nord
V : Est-Ouest
♠  A D V 5
  D V 9 3
  10 7 6 2
♣  R
    ♠  R 10 2
  R 7 5 4
  9 4
♣  10 9 4 2
 
N
O        E
S
  ♠  9 8 7 3
  ♥ 
  ♦  R D V 8 3
  ♣  A D V 7

9♠  6 4
  A 10 8 6 2
  A 5
♣  8 6 5 3
 
 SA
N - - 4 - -
S - - 4 - -
E - 1 - - 2
O - 1 - 1 2
Par de la donne: 4 par Nord ou Sud [420]


  Etui n° 10  
0
14
H
14
12
D : Est
V : Tous
♠  10 9 7 6
  10 6 4 2
  9 3 2
♣  7 3
    ♠  3
  A R 9 8 5
  V 10 6
♣  R D V 2
 
N
O        E
S
  ♠  A D V 5 4 2
  ♥  V
  ♦  A D 8 7 4
  ♣  10

10♠  R 8
  D 7 3
  R 5
♣  A 9 8 6 5 4
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 4 5 2
O 4 4 4 5 2
Par de la donne: 3 SA +1 par Est ou Ouest [630]


  Etui n° 11  
2
12
H
19
7
D : Sud
V : Personne
♠  D 9 7 2
  10 9 8 7 5 4 3
  4 3
♣ 
    ♠  R V 10 8
  V 2
  D 10 7
♣  R D 9 2
 
N
O        E
S
  ♠  A
  ♥  R
  ♦  A R V 9 8 6 5
  ♣  A 10 5 3

11♠  6 5 4 3
  A D 6
  2
♣  V 8 7 6 4
 
 SA
N - - 2 - -
S - - 2 - -
E - - - 4 5
O - - - 5 5
Par de la donne: 5 par Est ou Ouest [400]


  Etui n° 12  
16
16
H
3
5
D : Ouest
V : Nord-Sud
♠  A D V
  A D 6 2
  R 6 4
♣  9 8 7
    ♠  3
  4 3
  A D V 5 2
♣  A R D 6 5
 
N
O        E
S
  ♠  R 10 9 7 4
  ♥  8 5
  ♦  8 7
  ♣  10 4 3 2

12♠  8 6 5 2
  R V 10 9 7
  10 9 3
♣  V
 
 SA
N - - 3 - -
S - - 3 - -
E - - - 2 3
O - - - 2 3
Par de la donne: 4 X -1 par Est ou Ouest [-100]


  Etui n° 13  
6
15
H
13
6
D : Nord
V : Tous
♠  D 5 4
  7 5 2
  8
♣  R V 10 9 7 2
    ♠  A R 9
  R 10 8 4
  V 5 2
♣  A 6 3
 
N
O        E
S
  ♠  V 7 6 3 2
  ♥  A D V 9 3
  ♦  R 4
  ♣  D

13♠  10 8
  6
  A D 10 9 7 6 3
♣  8 5 4
 
 SA
N - - - - 3
S - - - - 3
E 3 4 4 - -
O 3 4 4 - -
Par de la donne: 5 X -2 par Nord ou Sud [-500]


  Etui n° 14  
11
17
H
7
5
D : Est
V : Personne
♠  A 9
  8 4
  D V 10 9 8 5 4
♣  R V
    ♠  V 8 4 2
  A R 10 6
  R 2
♣  A D 6
 
N
O        E
S
  ♠  R 10 7 6 5 3
  ♥  5 2
  ♦  A 6
  ♣  10 9 8

14♠  D
  D V 9 7 3
  7 3
♣  7 5 4 3 2
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 5 5 2 - 3
O 5 5 2 - 3
Par de la donne: 3 SA +2 par Est ou Ouest [460]


  Etui n° 15  
12
7
H
7
14
D : Sud
V : Nord-Sud
♠  A R D 8 3
  D V
  10 7 6
♣  10 8 7
    ♠  9 4 2
  R 9 8 5 3
  R 5
♣  V 4 2
 
N
O        E
S
  ♠  V 10 7 5
  ♥  7 6 4
  ♦  A D 8 2
  ♣  6 3

15♠  6
  A 10 2
  V 9 4 3
♣  A R D 9 5
 
 SA
N 3 2 1 3 3
S 3 2 1 3 3
E - - - - -
O - - - - -
Par de la donne: 3 SA par Nord ou Sud [600]


  Etui n° 16  
2
12
H
16
10
D : Ouest
V : Est-Ouest
♠  D 10 6 4 3
  10 8
  10 9 4
♣  8 7 4
    ♠  R 2
  R 3 2
  7 6 2
♣  A D 6 5 3
 
N
O        E
S
  ♠  A V 7 5
  ♥  D 6 5
  ♦  A D 5 3
  ♣  R 10

16♠  9 8
  A V 9 7 4
  R V 8
♣  V 9 2
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 5 3 3 4 5
O 5 3 3 4 5
Par de la donne: 3 SA +2 par Est ou Ouest [660]


  Etui n° 17  
10
7
H
14
9
D : Nord
V : Personne
♠  A 4 3
  V 9 8
  D 9 7 2
♣  R 6 2
    ♠  D V 10
  R 6 5 3
  10 8 6
♣  V 9 5
 
N
O        E
S
  ♠  R 9 5 2
  ♥  7
  ♦  A V 5 3
  ♣  A D 10 4

17♠  8 7 6
  A D 10 4 2
  R 4
♣  8 7 3
 
 SA
N - - - - -
S - - - - -
E 2 3 1 3 3
O 2 3 1 3 3
Par de la donne: 3 par Est ou Ouest [140]


  Etui n° 18  
12
5
H
9
14
D : Est
V : Nord-Sud
♠  R 10
  R 10 7
  V 10 8 6
♣  R D 9 2
    ♠  V 6 4 2
  V 9 5 4 3 2
  R 2
♣  7
 
N
O        E
S
  ♠  A 9 8 3
  ♥ 
  ♦  7 4
  ♣  A V 10 8 6 4 3

18♠  D 7 5
  A D 8 6
  A D 9 5 3
♣  5
 
 SA
N 4 - 2 3 -
S 3 - 1 3 -
E - 1 - - 2
O - 1 - - 2
Par de la donne: 5 X -3 par Est ou Ouest [-500]


  Etui n° 19  
5
10
H
15
10
D : Sud
V : Est-Ouest
♠  R V 8 7
  V 8 6
  6 2
♣  10 8 7 5
    ♠  A 10 3
  10 7 4
  R D V 5
♣  9 4 2
 
N
O        E
S
  ♠  9 4
  ♥  A D 5 2
  ♦  A 9 4
  ♣  A V 6 3

19♠  D 6 5 2
  R 9 3
  10 8 7 3
♣  R D
 
 SA
N - 1 - - -
S - 1 - - -
E 2 - 3 3 2
O 2 - 3 3 2
Par de la donne: 3 par Est ou Ouest [140]


  Etui n° 20  
11
7
H
9
13
D : Ouest
V : Tous
♠  R D 9 7 5
  A 7 6 5
  9 3 2
♣  D
    ♠  4
  V 10 9 8 3
  D V 10 5
♣  R 7 3
 
N
O        E
S
  ♠  A V 8 3
  ♥  4 2
  ♦  7 6
  ♣  A 10 8 6 4

20♠  10 6 2
  R D
  A R 8 4
♣  V 9 5 2
 
 SA
N 1 3 1 2 -
S 1 3 1 2 -
E - - - - 1
O - - - - 1
Par de la donne: 3 par Nord ou Sud [140]


  Etui n° 21  
14
11
H
8
7
D : Nord
V : Nord-Sud
♠  A 9 6 2
  R
  A R 10 9 7 5
♣  6 4
    ♠  R V 4 3
  D 9 8 6
  V 4 2
♣  A 3
 
N
O        E
S
  ♠  D 10 7 5
  ♥  A 7
  ♦  D 6
  ♣  10 9 8 7 5

21♠  8
  V 10 5 4 3 2
  8 3
♣  R D V 2
 
 SA
N - - 2 2 -
S - - 2 2 -
E 1 1 - - 1
O 1 1 - - 1
Par de la donne: 2 SA X -1 par Est ou Ouest [-100]


  Etui n° 22  
7
16
H
5
12
D : Est
V : Est-Ouest
♠  D 5
  9 6 5
  A 10 8 7 5
♣  V 10 9
    ♠  R 8 7 3
  R V 8
  D 9 3
♣  A R 7
 
N
O        E
S
  ♠  10 9 4 2
  ♥  A 10 4 3
  ♦  V 4
  ♣  8 6 4

22♠  A V 6
  D 7 2
  R 6 2
♣  D 5 3 2
 
 SA
N - - - - -
S - - - 1 1
E - 2 2 - -
O - 2 2 - -
Par de la donne: 2 / par Est ou Ouest [110]


  Etui n° 23  
9
4
H
4
23
D : Sud
V : Tous
♠  D 9
  9 7 5
  R 7 6 2
♣  A 9 5 3
    ♠  10 7 6 5 2
  D V 8 6
  V 3
♣  10 6
 
N
O        E
S
  ♠  R 4 3
  ♥  10 3 2
  ♦  9 8 5
  ♣  V 8 7 4

23♠  A V 8
  A R 4
  A D 10 4
♣  R D 2
 
 SA
N 5 3 5 6 5
S 5 3 5 6 5
E - - - - -
O - - - - -
Par de la donne: 6 par Nord ou Sud [1370]


  Etui n° 24  
7
17
H
8
8
D : Ouest
V : Personne
♠  A 9 5 2
  8 6
  D V 6 3 2
♣  4 2
    ♠  D V 10 3
  A D
  A 10 9 5
♣  A 7 5
 
N
O        E
S
  ♠  8 6 4
  ♥  R 5 2
  ♦  R 8 7 4
  ♣  D 9 6

24♠  R 7
  V 10 9 7 4 3
 
♣  R V 10 8 3
 
 SA
N - - 2 - 1
S - - 2 - 1
E 2 2 - 2 -
O 1 1 - 2 -
Par de la donne: 3 X -1 par Nord ou Sud [-100]


  Etui n° 25  
8
11
H
6
15
D : Nord
V : Est-Ouest
♠  10 7
  R V 10
  D V 3
♣  V 10 9 3 2
    ♠  A 6
  A 7 6 3 2
  R 9 8 7 4
♣  7
 
N
O        E
S
  ♠  V 9 8 4 3
  ♥  D 9 5
  ♦  10 5
  ♣  R 5 4

25♠  R D 5 2
  8 4
  A 6 2
♣  A D 8 6
 
 SA
N 2 1 - - 4
S 2 1 - 1 4
E - - 2 - -
O - - 1 - -
Par de la donne: 4 par Nord ou Sud [130]


  Etui n° 26  
7
8
H
10
15
D : Est
V : Tous
♠  D 8 7 5 4
  2
  A 8
♣  V 10 8 7 5
    ♠  A V 10 2
  10 7
  V 10 7 2
♣  D 9 4
 
N
O        E
S
  ♠  R 6 3
  ♥  D V 4 3
  ♦  9 5 4 3
  ♣  A 2

26♠  9
  A R 9 8 6 5
  R D 6
♣  R 6 3
 
 SA
N - 2 2 - 2
S - 2 2 - 2
E - - - 1 -
O - - - 1 -
Par de la donne: 2 / par Nord ou Sud [110]


  Etui n° 27  
20
12
H
4
4
D : Sud
V : Personne
♠  A D 10 6
  A R 10 2
  D 10
♣  A V 2
    ♠  R 5 4 2
  V 9 8 6
  A R V 7 3
♣ 
 
N
O        E
S
  ♠  8 7 3
  ♥  D 7 3
  ♦  9 8 6 5
  ♣  D 10 9

27♠  V 9
  5 4
  4 2
♣  R 8 7 6 5 4 3
 
 SA
N 1 1 - - 4
S 1 1 - - 4
E - - - 1 -
O - - - 1 -
Par de la donne: 4 par Nord ou Sud [130]


  Etui n° 28  
11
15
H
5
9
D : Ouest
V : Nord-Sud
♠  9 7 6
  V 5
  A D 10
♣  R V 7 5 3
    ♠  R 8 5 3 2
  R 10 7 4
  R
♣  A D 9
 
N
O        E
S
  ♠  D 10 4
  ♥  D 9 6 3
  ♦  V 9 3 2
  ♣  4 2

28♠  A V
  A 8 2
  8 7 6 5 4
♣  10 8 6
 
 SA
N - - - 2 3
S - - - 2 3
E - 2 2 - -
O - 2 3 - -
Par de la donne: 3 par Ouest [140]
KR = Evaluation Kaplan-Rubens

Merci à John Goacher pour l'utilisation de Bridge Solver Online
ainsi qu'à Gwynne Hughes pour l'autorisation d'accès à son site BridgeWebs


Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts